Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ostrołęka

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie zwołała posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) w związku z opracowaniem Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z materiałami do uzyskania decyzji środowiskowej dla budowy obwodnicy Ostrołęki w ciągu drogi krajowej nr 53. Posiedzenie odbyło się w trybie zdalnym 14 kwietnia. Uczestniczyli w nim, oprócz przedstawicieli GDDKiA, także starosta Stanisław Kubeł i wicestarosta Krzysztof Parzychowski, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Grzegorz Bakuła, przedstawiciele gmin: Olszewo-Borki, Lelis, przez których tereny planowany jest przebieg obwodnicy, a także przedstawiciele: miasta Ostrołęka, Wód Polskich, Polskich Linii Kolejowych S.A oraz firmy Multiconsult Polska Sp. z o.o - projektant obwodnicy. Uczestniczył w nim także, na zaproszenie starosty,  Aleksander Syguła, reprezentujący Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

Na posiedzeniu pokazane zostały warianty trasy, parametry techniczny dla każdego z nich, powiązania z siecią drogową, prognoza ruchu, aspekty środowiskowe z inwentaryzacją przyrodniczą, szacunkowe koszty inwestycji (w każdym z trzech wariantów). Projektanci omówili i przestawili wyniki dwóch akcji informacyjnych, przeprowadzone wśród mieszkańców. Jako podsumowanie zaprezentowali wielokryterialną analizę trzech wariantów obwodnicy.

Spotkanie było kolejnym etapem ku uzyskaniu przez inwestora  Decyzji o środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania.

Zainteresowane strony miały także możliwość zabierania głosu. Starosta Stanisław Kubeł pytał m.in. o rozwiązania, które pozwolą włączyć się w projektowaną obwodnicę drogom powiatowym - zwłaszcza drodze dojazdowej do mostu w Teodorowie czy budowanym  z Funduszu Dróg Samorządowych na terenie gmin Olszewo-Borki i Baranowo. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie zapewniła, że nie widzi ku temu przeszkód.