Porządek Obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.   
2.    Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad. 
3.    Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Powiatu. 
4.    Podjęcie uchwał w sprawach: 
1)    zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2021  - 2030,
2)    zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2021 rok,
3)    wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Kadzidło nieruchomości stanowiących własność Powiatu Ostrołęckiego.
5.    Sprawozdanie Starosty Ostrołęckiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie od  poprzedniej sesji Rady Powiatu.
6.    Komunikaty i sprawy organizacyjne. 
7.    Sprawy różne, wnioski i oświadczenia radnych.  
8.     Zakończenie obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu w Ostrołęce.