Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych odnośnie wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej Rozbudowy drogi powiatowej nr 2568W Goworowo-Tomasze-Rzekuń od km 17+020 do ok. km 19+930.

Materiały informacyjne udostępnione zostały na stronie internetowej www.zdp.ostroleka.pl w dniu 24.11.2021 r.

Opinie dotyczące przedsięwzięcia należy przesyłać do 08 grudnia 2021 r. e-mailem na adres: , pocztą na adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka.

Przesłane opinie imienne, podpisane (nie dotyczy wiadomości wysłanych e-mailem) i zawierające adres nieruchomości, której dotyczy opinia, zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych, środowiskowych i finansowych – uwzględnione.

Materiały graficzne  udostępniono również na stronach Zarządu Dróg Powiatowych  w Ostrołęce i gminy Rzekuń.

PDFKoncepcja Daniszewo.pdf
PDF1_2021_198_2021_konsultacje społeczne Daniszewo_.pdf