KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: Mechanika samochodowego w Stacji Obsługi w Wydziale Transportu

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko:
Mechanika samochodowego w Stacji Obsługi w Wydziale Transportu.
Wymiar etatu: 1,0
Miejsce wykonywania pracy: Ostrołęka
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej ....
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
wykonywanie napraw pojazdów samochodowych w zakresie instalacji elektrycznej.
dokonywanie przeglądów instalacji elektrycznej w pojazdach.
demontaż niesprawnych podzespołów elektrycznych z pojazdów i montaż sprawnych.
usuwanie awarii pojazdów poza stacją obsługi.
w razie potrzeby pełnienie dyżurów domowych i na wezwanie przełożonych stawianie się do
pracy.
Warunki pracy :
Praca w zmiennych warunkach atmosferycznych.
Praca w pomieszczeniu zamkniętym przy oświetleniu sztucznym i naturalnym.
Niebezpieczeństwo elektryczne.
Delegacje służbowe.
Dyspozycyjność.
Dyżury domowe.
Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:
wykształcenie: zasadnicze,
prawo jazdy kat. B,
staż pracy minimum 2 lata,
umiejętność pracy w zespole,
znajomość metodyki i technologii prac elektrycznych przy pojazdach,
poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o
klauzuli „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie
postępowania sprawdzającego.
Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:
wykształcenie: preferowane średnie.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu
rekrutacji,
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o nieskazaniu
prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo oraz umyślne przestępstwo skarbowe
kopia dowodu osobistego,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających doświadczenie
zawodowe, uprawnienia
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”,
kopie ukończonych kursów.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych
danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem danych osobowych jest
Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu, adres: ul. 11-go listopada 37/59, kod:
26-600 Radom;
Kontakt do inspektora ochrony danych: Zespół ds. Ochrony Danych Osobowych Wydziału
Bezpieczeństwa Informacji Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu,
ul. 11-go listopada 37/59, 26-600 Radom, tel. 47 701 22 14, 47 701 22 19, tel. do sekretariatu
wydziału WBI 47 701 22 17, fax. 47 701 36 11, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracownicze niebędące
stanowiskiem w korpusie służby cywilnej.
Informacje o odbiorcach danych: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko
pracownicze niebędące stanowiskiem w korpusie służby cywilnej (z uwzględnieniem 3
miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego
kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego
stanowiska)
Uprawnienia:
o prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych,
a także prawo do przeniesienia tych danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na
adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
o prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz w zw. z art. 6 ust. 1 lit.
c RODO
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji; nie będą też profilowane.
Dokumenty należy przesyłać do: 30.04.2022
pod adresem:
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU
Wydział Kadr i Szkolenia,
ul. 11–go Listopada 37/59, 26-600 Radom
Inne informacje:
Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane
pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie, opatrzone aktualną datą. Osoby,
których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.
Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby
niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 47 701-20-69, 47 701-36-56.

Pliki do pobrania

  • 91.8 KB