Informujemy, że na dzień 30 listopada br. została zwołana LV sesja Rady Powiatu w Ostrołęce.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, Plac Gen. Józefa Bema 5.

Rozpoczęcie o godzinie 12.00.

Porządek obrad:


1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.   
2.    Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad. 
3.    Przyjęcie protokołu z LIV sesji Rady Powiatu. 
4.    Podjęcie uchwał w sprawach: 

1)    udzielenia pomocy finansowej Gminie  Rzekuń

a)    wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu
b)    opinie Komisji:

 • Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
 • Porządku Publicznego, Prawa i Bezpieczeństwa Obywateli
 • Rolnictwa i Ochrony Środowiska

c)    dyskusja
d)    podjęcie uchwały

2)    udzielenia pomocy finansowej Gminie Troszyn

a)    wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu
b)    opinie Komisji:

 • Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
 • Porządku Publicznego, Prawa i Bezpieczeństwa Obywateli
 • Rolnictwa i Ochrony Środowiska

c)    dyskusja
d)    podjęcie uchwały

3)    udzielenia pomocy finansowej Gminie Czerwin

a)    wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu
b)    opinie Komisji:

 • Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
 • Porządku Publicznego, Prawa i Bezpieczeństwa Obywateli
 • Rolnictwa i Ochrony Środowiska

c)    dyskusja
d)    podjęcie uchwały

4)    udzielenia pomocy Obwodowi Czerwonohradzkiemu w Ukrainie

a)    wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu
b)    opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
c)    dyskusja
d)    podjęcie uchwały

5)    zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2022 rok

a)    wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu 
b)    opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
c)    dyskusja 
d)    podjęcie uchwały 

6)    zmiany uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku.

a)    wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu 
b)    opinia Komisji Zdrowia i Pomocy Rodzinie
c)    dyskusja 
d)    podjęcie uchwały 

7)    uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Ostrołęckiego na lata 2023 – 2026 z perspektywą do 2030 roku”

a)    wystąpienie przedstawiciela Zarządu Powiatu
b)    opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
c)    dyskusja
d)    podjęcie uchwały

8)    przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok”

a)    wystąpienie przedstawiciela  Zarządu Powiatu
b)    opinie Komisji:

 • Oświaty, Kultury i Sportu
 • Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

c)    dyskusja
d)    podjęcie uchwały

5.    Sprawozdanie Starosty Ostrołęckiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie
od poprzedniej sesji Rady Powiatu.   

6.    Komunikaty i sprawy organizacyjne. 
7.    Sprawy różne, wnioski i oświadczenia radnych.  
8.    Zakończenie obrad LV sesji Rady Powiatu w Ostrołęce.