Służba w Policji to nie tylko powołanie, ale także szlachetna misja wymagająca oddania drugiemu człowiekowi. Bycie policjantem to ogromne wyzwanie, zaszczyt, ale przede wszystkim codzienna satysfakcja z pełnionej służby. 24-godziny na dobę niesiemy pomoc mieszkańcom. Jeżeli zastanawiasz się jaką drogę rozwoju zawodowego wybrać i nie lubisz nudy, proponujemy Ci wstąpienie w szeregi naszej formacji.

Dla zainteresowanych, przypominamy podstawowe kryteria niezbędne do podjęcia służby w naszej formacji:

  •     obywatel polski o nieposzlakowanej opinii
  •     nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
  •     korzystający z pełni praw publicznych
  •     posiadający co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe
  •     posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować
  •     dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej tj. odbytą zasadniczą służbę wojskową lub zostać przeniesione do rezerwy.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DOSTĘPNE SĄ na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl) oraz Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu (www.mazowiecka.policja.gov.pl)

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 stycznia 2022 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji
(Dz. U. z 2022 r. poz. 109).

Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

WAŻNE:

Osoby zamieszkujące na terenie powiatu ostrołęckiego zainteresowane pełnieniem służby w Policji, mogą składać dokumenty w Komendzie Miejskiej Policji w Ostrołęce przy ul. Korczaka 16 ( Zespół Kadr i Szkolenia) codzienie w w godzinach 07:30 - 15:30.

Informacja pod numerem telefonu 47 704 - 15 - 68, bądź 47 704 - 15 - 69.

 

ZAPRASZAMY W NASZE SZEREGI, POLICJANCI I PRACOWNICY ZESPOŁU KADR I SZKOLENIA ODPOWIEDZĄ NA WSZYSTKIE PYTANIA DOTYCZĄCE NABORU DO POLICJI.