W Zalasie została oficjalnie podpisana umowa z wykonawcą na rozbudowę drogi powiatowej nr 2504 W Myszyniec-Wolkowe-Krysiaki- Dudy Puszczańskie – Zalas na odcinku od msc. Dudy Puszczańskie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2519 W w msc. Zalas na terenie gm. Łyse.

 

Wykonawcą jest konsorcjum firm - Abramss Sp. z o.o. z Warszawy (lider) oraz Z. Urbanowski sp. z o.o  z Makowa Maz. (partner konsorcjum).

O tym jak ważny dla lokalnej społeczności to odcinek drogi, świadczy chociażby wysoka frekwencja na spotkaniu. Obecni na nim byli, poza przedstawicielami wykonawcy, starostą Stanisławem Kublem, wicestarostą Krzysztofem Parzychowskim, wójtem gminy Łyse Grzegorzem Fabiszewskim, radnymi powiatu – Andrzejem Lisem i Stanisławem Lipką -  proboszcz miejscowej parafii, mieszkańcy wsi, członkowie koła gospodyń wiejskich z Zalasia.

Rozbudowa obejmie odcinek o długości ponad 4,4 km. Podniesione zostaną parametry techniczne drogi. Wykonana zostanie jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 6 m, na odcinku o przekroju drogowym obustronne utwardzone pobocza z betonu asfaltowego i szerokości 1,25 m oraz pobocza gruntowe o szerokości min. 0,75 m. Na odcinku o przekroju ulicznym zostaną wykonane obustronne chodniki o szerokości min. 2 m, zatoki postojowe w rejonie kościoła w Zalasie. Zakres zadania obejmuje także przebudowę sieci energetycznej i telekomunikacyjnej, budowę kanalizacji deszczowej oraz kanału technologicznego.

Koszt zadania to 16.817.327 zł, w tym wkład własny Powiatu wynosi 4.086. 135 zł. Pomoc finansowa gminy Łyse – 2.713.000 zł. Powiat Ostrołęcki uzyskał dofinansowanie z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 10.018.191 zł.