Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ostrołęka

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych odnośnie wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej Rozbudowy drogi powiatowej nr 2510 W Czarnia - Surowe.

Materiały informacyjne dostępne są na  stronie internetowej http://www.zdp.ostroleka.pl od 6 kwietnia 2021 r. 

Opinie dotyczące przedsięwzięcia należy przesyłać  do 20 kwietnia 2021 r. e-mailem na adres: , pocztą tradycyjną na adres:

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka.

 

Przesłane opinie imienne, podpisane (nie dotyczy wiadomości wysłanych e-mailem) i zawierające adres nieruchomości, której dotyczy opinia, zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych, środowiskowych i finansowych – uwzględnione.

Materiały graficzne udostępniono również na stronie Gminy Czarnia.

PDF06_2021_108_2020_konsultacje społeczne.pdf
PDFPZT - 2510 DW CZARNIA-ark 13 297x2000.pdf
PDFPZT - 2510 DW CZARNIA-ark 14 297x2000.pdf
PDFPZT - 2510 DW CZARNIA-ark 15 297x2000.pdf
PDFPZT - 2510 DW CZARNIA-ark 16 297x2700.pdf