Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ostrołęka

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych odnośnie wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 2509 W Czarnia - Cupel - Surowe.

Materiały informacyjne zostały udostępnione  na stronie internetowej www.zdp.ostroleka.pl w dniu 14.04.2021 r.

Opinie dotyczące przedsięwzięcia należy przesyłać w terminie do dnia 28 kwietnia 2021 r. e-mailem na adres: 

pocztą na adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka.

Przesłane opinie imienne, podpisane (nie dotyczy wiadomości wysłanych e-mailem) i zawierające adres nieruchomości, której dotyczy opinia, zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych, środowiskowych i finansowych – uwzględnione. Materiały graficzne zostaną również udostępnione na stronie Zarządu Dróg Powiatowych w Ostrołęce i Gminy Czarnia.

PDFPZT - 2509 Cupel Rutkowo-ark 8 .pdf
PDFPZT - 2509 Cupel Rutkowo-ark 7 .pdf
PDFPZT - 2509 Cupel Rutkowo-ark 6 .pdf
PDFPZT - 2509 Cupel Rutkowo-ark 5 .pdf
PDFPZT - 2509 Cupel Rutkowo-ark 4 .pdf
PDFPZT - 2509 Cupel Rutkowo-ark 3.pdf
PDFPZT - 2509 Cupel Rutkowo-ark 2 .pdf
PDFPZT - 2509 Cupel Rutkowo-ark 1 .pdf
PDF08_2021_108_2020_konsultacje społeczne 2509W.pdf