Informujemy, że na dzień 20 września br. została zwołana LXVI sesja Rady Powiatu w Ostrołęce.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, Plac Bema 5. 

Rozpoczęcie o godzinie 12.30.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXV sesji Rady Powiatu.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. udzielenia pomocy finansowej Gminie Lelis
 2. udzielenia pomocy finansowej Gminie Rzekuń
 3. udzielenia pomocy finansowej Gminie Troszyn
 4. udzielenia pomocy finansowej  Gminie Kadzidło
 5. udzielenia pomocy finansowej Gminie Łyse
 6. udzielenia pomocy finansowej Gminom w ramach zadania „Strażnice OSP – 2023”
 7. udzielenia pomocy finansowej Gminie Baranowo
 8. udzielenia pomocy finansowej Gminie Czarnia
 9. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2023 – 2033 
 10. zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2023r.
 11. emisji obligacji oraz zasad zbywania, nabywania  i wykupu
 12. przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Ostrołęckiego w 2023 r.
 13. wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Ostrołęckim z Powiatem Przasnyskim w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Przasnysz – Krasnosielc – Ostrołęka
 14. herbu, flagi, banneru, flagi stolikowej, pieczęci, sztandaru i łańcuchów władz Powiatu Ostrołęckiego oraz zasad ich używania
 1. Sprawozdanie Starosty Ostrołęckiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie od   poprzedniej sesji Rady Powiatu.
 2. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
 3. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia radnych. 
 4. Zakończenie obrad LXVI sesji Rady Powiatu w Ostrołęce.