Informujemy, że na dzień 14 listopada br. została zwołana LXVIII sesja Rady Powiatu w Ostrołęce.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, Plac Bema 5. 

Rozpoczęcie o godzinie 14.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXVII sesji Rady Powiatu.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. udzielenia pomocy finansowej Gminie Baranowo,
 2. udzielenia pomocy finansowej Gminie Czerwin,
 3. przystąpienia Powiatu Ostrołęckiego do Realizacji projektu „Efektywnie i mobilnie – technik w Europie (Malta)” w ramach Programu Fundusze Społeczne dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021 – 2027,
 4. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2023 – 2033
 5. zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2023r.,
 6. ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2024 roku na obszarach wodnych Powiatu Ostrołęckiego
 7. wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu,
 8. podniesienia wysokości dodatku dla rodzin zastępczych  oraz prowadzących rodzinny dom dziecka na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz podniesienia wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka z tytułu sprawowania pieczy zastępczej,
 9. przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok”,
 10. ustanowienia Odznaki Honorowej Powiatu Ostrołęckiego oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia,
 11. zamiaru likwidacji Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Czerwinie.
 1. Sprawozdanie Starosty Ostrołęckiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie od   poprzedniej sesji Rady Powiatu.
 2. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
 3. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia radnych. 
 4. Zakończenie obrad LXVIII sesji Rady Powiatu w Ostrołęce.