Informujemy, że na dzień 21 listopada br. została zwołana LXIX sesja Rady Powiatu w Ostrołęce.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, Plac Bema 5. 

Rozpoczęcie o godzinie 15.30.

Porządek obrad:

Porządek Obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. udzielenia pomocy finansowej Gminie Rzekuń,
 2. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2023 – 2034, 
 3. zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2023r.,
 4. przyjęcia „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Ostrołęckiego Obszaru Strategicznej Interwencji na lata 2021 – 2030”.
 1. Sprawozdanie Starosty Ostrołęckiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie od   poprzedniej sesji Rady Powiatu.
 2. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
 3. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia radnych. 
 4. Zakończenie obrad LXIX sesji Rady Powiatu w Ostrołęce.