Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych odnośnie wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej dotyczącej

Rozbudowy drogi powiatowej nr 2533W Chudek – Gleba – Kierzek - Zawady od km 11+592 do ok. km 12+223 (długość około 631 m) w miejscowości Kopaczyska.

W szczególności proszę zwrócić uwagę na lokalizację zjazdów do nieruchomości.

Materiały informacyjne udostępnione zostaną na stronie internetowej

www.zdp.ostroleka.pl

w dniu 20.01.2023 r.

Opinie dotyczące przedsięwzięcia należy przesyłać w terminie

do dnia 17.02.2023 r.

e-mailem na adres:

pocztą na adres:

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka

Przesłane opinie imienne, podpisane (nie dotyczy wiadomości wysłanych e-mailem) i zawierające adres nieruchomości, której dotyczy opinia, zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych, środowiskowych i finansowych – uwzględnione.

Materiały graficzne zostaną również udostępnione na stronach

Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, Gminy Baranowo.